Nu behöver vi ett ekonomiskt stöd från Dig, se närmare nedan i denna bulletin!

Du är en av närmare 1 000 personer som direkt eller via föreningstillhörighet stöder miljögruppen Havsörns arbete med att förhindra en nydragning av Landsortsfarleden genom av riksintresse skyddade vatten utanför Lisökusten och vidare norrut i Himmerfjärden till Skanssundet.

Havsörn har presterat tre omfattande yttranden över Sjöfartsverkets olika miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), vilket lett till att Sjöfartsverket förelagts att revidera och komplettera sin MKB inte mindre än sex gånger innan Länsstyrelsen slutligen i beslut av den 10 juli i somras beslöt att godkänna Sjöfartsverkets MKB. Länsstyrelsen understryker dock att beslutet inte innebär att Länsstyrelsen tagit ställning till om beskrivna miljökonsekvenser kan accepteras, utan endast till att underlaget kan ligga till grund för efterföljande beslut, dvs i första hand av Regeringen och så småningom även av miljödomstolen.

Sjöfartsverket har därefter upprättat en beredningsremiss över vilken Havsörns­gruppen kommer att yttra sig före den 1 oktober i år.

Alla våra yttranden och övrigt centralt material finns utlagt på vår hemsida www.havsorn.info. Som Du förstår lägger vi ner ett omfattande arbete helt ideellt men har också tagit in en del expertutlåtanden när det gäller ornitologiska frågor, behandling av muddringsmassor m.m.

Ekonomiskt bidrag
För våra direkta utlägg till utomstående experter och för kommande planerad annonseringsdrive på nätet behöver vi ha ekonomi och har därför beslutat att i all vänlighet utbe oss om att få ett bidrag om 100 kr per person (eller annat valfritt belopp) att inbetalas på:
Advokatfirman Björn Rosengren HB:s klientmedelskonto med BG 5750-1892. Vänligast var noga med att ange avsändare/”LFL”.
Stort tack på förhand för Ditt bidrag!

Våra utlägg hittills för externa experter uppgår till 37 400 kr. Vi kommer dock behöva ytterligare ett expertutlåtande och resten tänkte vi investera i annonsering på nätet.

Bästa miljöhälsningar
Miljögruppen Havsörn
Richard Bergflo, jurist
Lena Bristrand, IT-konsult, verksamhetsanalytiker
Jan Bäcklund, professor emeritus KTH
Susanna Ekströmer, samordnare
Hans Lennartsson, byggnadsingenjör
Björn-Erik Pettersson, bonde
Björn Rosengren, advokat
Henr W berg, ingenjör

gm.Björn Rosengren