På den här sidan finns utredningsdokument från Sjöfartsverket.

Det finns riskbilder för oljeolyckor till sjöss. Underlag som har producerats av miljögruppen Havsörnen.

Dokumenten är inte sorterade utan bara listade, betrakta detta som ett arkiv. Dokumentet öppnas i ett nytt fönster när du för musen över dokumentets högra hörn.

Kontakt

Om du saknar något viktigt dokument kan du maila det till oss så lägger vi ut det här! Hittar du inte det du söker kontakta oss info@havsorn.info

Som framgår av bilagd artikel i Nynäshamsposten den 4 juni i år har nu Sjöfartsverket fått fart under miljökölarna…

Det är inte ovanligt att dödsdömda projekt drivs vidare…
Länk till boken

Hoppas på Världsnaturfondens positiva stöd mot Sjöfartsverkets miljöförstörande planer.

Ny nationell infrastrukturplan

Sjöfartsverkets skrivelse av den 12 oktober 2020

Landsortsfarleden – vetenskaplig analys av Sjöfartsverkets kompletteringsskrivelse från oktober 2020

Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund, Södertälje kommun.

Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511, Landsorts bredgrund – Södertälje (Igelsta)

Inkomna synpunkter ska sammanställas av Sjöfartsverket och så snart det finns en handläggare och ett diarienummer hos Regeringen kommer samtliga våra yttranden skickas dit.

Horsstensleden blir inte av och ingår vare sig i nationella infrastrukturplanen eller bland eventuella namngivna tillägg fram till 2029!

En stor viktig seger för förnuftet och vi är otroligt tacksamma för att regeringen, med Tomas Eneroth i spetsen, har valt att prioritera vår unika ytterskärgård och dess miljö.

Handlingar inför länsstyrelsens godkännande av MKB gällande Landsortsfarleden.
Här hittar du alla underlagsrapporter 2018-05-24.

Lägesrapport.
Lägesrapport Landsortsfarleden 2018-05-24.

Till John Falkirk, Dagens Nyheter.
Gällande artikel i DN om Horsstensleden/Landsortsfarleden. 2018-03-09
Länk till artikeln i DN

Till Jakob Granit, Havs- och Vattenmyndigheten
Projekt Landsortsfarleden Länstyrelsens dnr 343-44602-2017. 2018-03-12

Synpunkter Landsortfarleden.
Synpunkter på samrådsunderlag inför regeringens tillåtlighetsprövning av ny farled mellan Landsort och Södertälje hamn 2016-10-18

Samrådsunderlag Landsortsfarleden.
Landsortsfarleden Inrättande av ny farled 2016-09-15

Sammanställning inkomna yttranden (7153760)
Sammanställning av och sjöfartsverkets kommentarer till inkomna yttranden efter kungörelse av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för inrättande av ny farled. 2017-10-12

PM till DN.
Sammanfattning projekt Landsortsfarleden. 2018-03-12

Senaste nytt från Landsortsfarleden.
Södertälje hamn -godsnod för Mellansverige.
”Om några år är Södertälje hamn Stockholms närmaste hamn.
Nyhetsbrev nr 10 Landsort. 2018-03-15

Karta.
Visar sträckningen och utmed vilken antal fastigheter har räknats.

Landsortsfarleden – registerutdrag.
Begäran om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för en ny farled gällande Projekt Landsorts-farleden. 2018-02-14

LanKommentar till MKB – landsortsfarleden.
MKBn har inte tagit hänsyn till Ragnaröks småbåtshamn och badplats som ligger mycket nära den föreslagna farledssträckningen.

MKB – Landsortsfarleden.
Kommentar – MKB – Landsortsfarleden(7153848). 2017-08-16

Flottans Män Södertälje.
Vi har tagit del av den utredning rörande projektet Landsortsleden och vill vi härmed bidraga med vår uppfattning om fakta rörande Notholmen samt ge förslag på åtgärd.

Extra Landsortsfarled i Himmerfjärden!
”Till vilken nytta med ca 10% längre fartyg”? Är det slöseri med skattemedel?

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.
Kartläggning av bullerfria områden inom Nynäshamns kommun. 2005-04

Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning.
Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Projekt Landsorts-farleden; dnr 3432-12634-2017. 2017-10-13

Öppet brev till beslutsfattare.
Detta är ett öppet brev till er beslutsfattare som har myndighet att påverka Sveriges utveckling till att bli det första fossilfria välfärdslandet.. 2016-12-31

Upprop mot ”Landsortsfarleden” 2019.
Slå vakt om vår ömtåliga skärgård och skona den från onödig påverkan bland ”kobbar och skär”. 2017-01-20

Miljöpåverkan.
Exempel på Landsortsfarledens miljöpåverkan 

MKB.
Sjöfartsverkets begäran att få inrätta ny farled ”Landsortsfarleden”. 2017-06-03

Remissyttrande, miljökonsekvensbeskrivning för ny Landsortsled.
Delegationsbeslut. 2016-10-28

Åtgärdsvalsstudie Södertälje hamn – Landsort.
Södertälje, Botkyrka, Nynäshamns och Trosa kommuner, Stockholms län och Södermanlands län.  2015-02-20

Landsortsfarleden – inrättande av ny farled 2019.
Inrättande av ny farled 2019 för transport av bland annat fossila bränslen. 2016-10-31

Svar på öppet brev mottaget 31 december 2016.

Landsortfarleden – inrättande av ny farled, svar i samråd. 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande. 2016-10-26

Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige.
– En kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna. 2016-05

Landsortsfarleden Inrättande av ny farled.
Samrådsunderlag 2016-09-15

Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning.
Fördjupning av rapport Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, 2013-05-08