Vårt unika innanhav är tillräckligt förorenat
och mår sämre än de flesta hav i världen.

Det vill vi inte lämna efter oss utan att
försöka bidra till utveckling och förbättringar.

Vilka är vi?

Boende, verksamma, föreningar och samfälligheter utmed kusten från Torögattet in till Södertälje.

Vad vill vi?

Vi vill bidra till en hållbar utveckling i och för Östersjön. Vårt unika innanhav är tillräckligt förorenat och mår sämre än de flesta hav i världen. Det vill vi inte lämna efter oss utan att försöka bidra till utveckling och förbättringar.

Vad gör vi?

Vi tar ohälsan på allvar genom att sakligt och kunskapsbaserat försöka påverka förändringar till det bättre med mer nytta och effekt i utvecklingen för kommande generationer.

Vi är för:

Ett fossilfritt Sverige med farleder som är miljöanpassade och tillgodoser säkerhet och kapacitet för enerigieffektiva transportsystem. Vi tycker det är bra med avsnittet från Röko till Fifång som kommer att öka säkerheten eftersom det är det mest olycksdrabbade avsnittet. Att minska risker för den mänskliga faktorn är utmärkt men efter Fifång vill vi bibehålla den nuvarande sträckningen av farleden. Den orsakar minst skada på naturen och runt befintlig bosättning.

Om vi måste välja fossila bränslen är vi för en utökad omlastning i Nynsähamn eftersom Trafikverket ska bygga vägen ”den norra korridoren” mellan Haninge och Skärholmen.

Men vi är emot:

Att ökad sjöfartstrafik kräver muddring och sprängning i Stockholms södra skärgårds grunda vatten. Att ömtåliga naturområden med särskilt fisk- och fågelliv utsetts för muddring och dumpning av massor. Ejdern klarar inte stora förändringar. Miljöpåverkan kommer att bli mycket större än vad som kan förutses med beräkningar, gifter som frigörs från bottensedimentet, förändringar för fisk, bottenfauna och makrofyter, vågsvall som orsakar erosion, utslaget fågelliv samt en radikal ökning av bullernivån.

  • Att det saknas problematisering angånde redan byggda reningsverk som hämtar dricksvatten från havet i kombination med nya förslag till vattenförsörjning i kustkommunerna.
  • Att det bara finns antagande för vad det kommer att innebära för saltvatteninträgning när stora massor flyttas.
  • Att öka tonnaget med fossila bränslen från 400 000 kbm till 1,7 milj kbm per år när alla strävar efter att minska beroendet av fossila bränslen.
  • Alla måste hjälpa till att rädda Östersjön innan det är försent!