Berörda, förutom djur och natur, är ett flertal tusen personer, fast boende och fritidsboende och personer inom det rörliga friluftslivet som utmed den idag ostörda kuststräckningen Torö – Lisö upp till Ragnarök skulle utsättas för ett dagligt buller motsvarande boende vid en järnväg med 3.500 fartygspassager per år.

 • Föroreningar i bottensediment under såväl byggnads- och driftsskede
 • Vattenkvalitetens påverkan av omfattande muddringar
 • Vattenkvalitetens påverkan genom omfattande tippning av muddringsmassor
 • Fiskets och fiskebeståndets påverkan, såväl under byggnads- som driftstiden
 • Erosion genom svallvågor och undanträngda vattenmassor vid fartygspassager
 • Ökat buller under såväl byggnads- som driftsskede
 • Ökade utsläpp såväl i luft som i vatten
 • Påverkan på rekreation och friluftsliv
 • Badplatser
 • Hamnar för fritidsbåtar
 • Fritidsbåtstrafik
 • Ökade olycksrisker i byggnads- och driftsskede, bl a genom mötande
  fartygstrafik dygnet runt