Landsortsfarledens miljöpåverkan Inom utredningsområdet finns flera naturreservat. Askö och Fifång är också marina naturreservat med skydd för undervattensmiljön. Fågelskyddsområden finns dessutom inom utredningsområdet liksom det generella strandskyddet.

Hur kommer djur och natur att påverkas?

Utdrag från ”Remissyttrande, miljökonsekvensbeskrivning för ny Landsortsled”
Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund

”Natura 2000- områden, Naturreservat mm Askö, Fifång, Bokö- Oxnö, Reveln-Kogulskär och Kråmö omfattas liksom några öar längre in i farleden av bestämmelserna för Natura 2000. Syftet är att den biologiska mångfalden och naturtyperna ska bevaras inom områdena.

Inom utredningsområdet finns flera naturrese1vat. Askö och Fifång är också marina naturrese1vat med skydd för undervattensmiljön. Endast begränsade muddringar är föreslagna i dessa områden. Öja- Landsorts naturreservat är ett av länets främsta sträckfågellokaler. Även Ören är en sträckfågellokal. Fågelskyddsområden finns dessutom inom utredningsområdet liksom det generella strandskyddet. Hölö- Mörkö med vattenområden omfattas av landskapskyddsbestämmelser. Nynäshamns kommun och omkringliggande kommuner har även utpekade områden med värdefull natur som inte omfattas av formellt skydd. Även småbåtshamnar och badplatser finns inom utredningsområdet som kan bli påverkade av en ändrad farled. En marinarkeologisk undersökning kommer att genomföras inom ramen for miljökonsekvensbeskrivningen.”
Barbro Olander, Avdelningchef miljöskydd.
Hela rapporten hittar du här.

Allmän miljöpåverkan.

  • Föroreningar i bottensediment under såväl byggnads- och driftsskede.
  • Vattenkvalitetens påverkan av omfattande muddringar.
  • Vattenkvalitetens påverkan genom omfattande tippning av muddringsmassor.
  • Fiskets och fiskebeståndets påverkan, såväl under byggnads- som driftstiden.
  • Fågellivets påverkan, såväl under byggnads- som driftstiden, bl a sjöfåglars födosökning på havsbotten.

Hur påverkas djurlivet?

Fåglar

I samband med Havsörnens första yttrande över MKB i somras kunde vi bilägga en massiv fågelutredning från Per Hansson, som bl a kunde redovisa att det är inte 3 rödlistade arter inom området som Sjöfartsverket hävdat, utan 39.

Fisk

Utdrag från sportfiskarna.se ”Farleder utarmar kustmiljön på flera sätt. Bevisligen eroderas strandzonen bort i fartygslederna av svallvågorna och då påverkas naturligtvis även vegetation, bottenfauna och fiskens lek- och uppväxtområden. Men det är relativt dåligt undersökt hur stor påverkan fartygstrafik har på kustmiljön under ytan.  Furusundsleden där finlandsfärjorna går är ett känt exempel på lokal stranderosion och sterila och utarmade grundbottnar. Enligt lokala skärgårdsbor har även stora vassvikar där gäddan lekt försvunnit längs Furusundsleden. Fartygsledens miljöpåverkan på livet under ytan har dock aldrig undersökts i området.  Även miljön längs farleden in till Södertälje är redan idag kraftigt påverkad av fartygstrafiken. Några av Sportfiskarnas synpunkter på miljökonsekvensen för Landsortsfarleden är att man bör utföra mer provfisken för att få bättre kunskap om fiskbestånden, bland annat provfiske med nät som kan fånga årsyngel och 1-åringa fiskar. Sportfiskarna anser även att man bättre bör dokumentera bottenfaunan på grunt vatten innanför tremeterskurvan, samt inventera vilka lekområden som kan komma att påverkas av den nya farleden. -Kan vi bidra till mer kunskap om den befintliga miljön och till konkreta kompensationsåtgärder för att skydda fiskbestånden längs Landsortsleden så kan det både ge en miljövinst och viktig kunskap som kan användas på fler håll. Man har exempelvis hittills inte provat att konstruera någon form av stenrev för att skydda grundområden från svallvågor i farleder, berättar John Kärki.” Läs hela inlägget här www.sportfiskarna.se Läs Sportfiskarnas synpunkter på MKB gällande Landsortsfarleden här.