Det gick med raketfart för Länsstyrelsens godkännande som nu ligger hos Sjöfartsverket, som har att skicka ärendet vidare till Regeringen för tillståndsprövning. Inkomna synpunkter ska sammanställas av Sjöfartsverket och så snart det finns en handläggare och ett diarienummer hos Regeringen kommer samtliga våra yttranden skickas dit. Allt på sedvanligt sätt koncentrerat till våra sommarveckor.

MKB Landsortsfarleden (beslut)(8771398) (pdf)