Ansökan om rättsprövning av regeringsbeslut

Regeringen har av nedan angivna skäl brustit i kravet på att redovisa hur den prövat farledens tillåtlighet enligt bestämmelserna i Miljöbalken (MB) 2 kap. I regeringens beslut, sid 12, under rubriken ”Ramarna för regeringens prövning”, anges helt riktigt att ”Vid regeringens prövning av verksamheten ska bestämmelserna i 2-4 kap och 5 kap 3-5 och 18 §§ tillämpas” (min markering). Någon redogörelse för hur regeringen har prövat verksamheten utifrån de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap. finns dock inte i beslutet. Beslutsskälen visar att regeringen inte gjort och redovisat någon bedömning utifrån dessa hänsynsregler, som bland annat innefattar frågan huruvida farleden uppfyller kravet i MB 2 kap 2 § om kunskap, i MB 2 kap 3 § om skyddsåtgärder, försiktighetsmått och bästa möjliga teknik och kravet i MB 2 kap 6 § på att minst skadliga lokalisering ska väljas. Detta innebär att regeringens beslut strider mot rättsregeln som kräver att prövningsmyndigheten måste redovisa grunderna för sitt beslut. Då det inte är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet, ska beslutet upphävas, enligt Rättsprövningslagen 7 §.

Ladda ner hela ansökan (PDF)

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »