Gratulation till Mälarpendeln.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Havsörn framför härmed sin hjärtliga gratulation till Mälarpendeln för utnämningen till Årets Mälardarling, vilket vi finner vara en synnerligen välförtjänt utmärkelse.

Vad är nu Havsörn? Jo, det är en miljörörelse bestående av 1 230 fastighets­ägare, samfälligheter och tomtägarföreningar huvudsakligen längs Lisös västkust företrädda av undertecknade sakägare.

Havsörn har sedan sommaren 2017 avgivit ett antal yttranden över Sjöfartsverkets ansökan att komplettera den befintliga Landsortsfarleden med två nya farledsbågar genom av riksintresse för naturliv och friluftsliv skyddade vattenområden. En etablering av ansökta farledsbågar skulle strida mot en rad bestämmelser i Miljöbalken, vilket även olika remissinstanser påtalat. Ärendet ligger för närvarande för avgörande i Miljödepartementet/Regeringen.

Beträffande Mälarpendeln är Sjöfartsverkets ansökan av särskilt intresse och detta av följande skäl. Enligt Miljöbalken 6 kap 35 § p 2 skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla uppgifter om alternativa lösningar för en sökt verksamhet, i det här fallet transporter sjövägen från Landsort upp till Södertälje och vidare in i Mälarens hamnar. Sjöfartsverket har presenterat flera tusen sidor utredningar och underlag genom konsultbolag, men ingenstans nämns Nynäshamn eller Norvik. Havsörn och andra remissinstanser har påtalat detta allt sedan vårt första yttrande 2017 och nu senast i yttrande till Regeringen av den 10 december 2020, bilägges.

Anmärkningsvärt är även att Sjöfartsverket och Södertälje Hamn gemensamt håller samråd, vilket torde bero på Södertälje Hamns intresse av att sköta omlastning av gods i Södertälje Hamn till mindre fartyg för vidaretransporter till mälarhamnarna. Omlastning är nödvändig eftersom Södertälje sluss, även efter ombyggnaden, inte möjliggör slussning för fartyg med en längd överstigande 160 m. Sjöfartsverkets ansökan avser fartyg med en längd överstigande 200 m. En omlastning i Nynäshamn till mindre fartyg innebär att den nuvarande farleden inte behöver kompletteras och eliminerar därmed väsentlig miljöpåverkan vid transporter av större fartyg i den inre skärgården. Havsörn och andra remissinstanser har i ett antal yttranden under ärendets handläggning erinrat om utsjöhamnen Nynäshamn med den nyligen invigda Norvik Hamn. Dessa erinringar har dock hamnat på hälleberget hos Sjöfartsverket.

Än en gång – hjärtliga gratulationer till utmärkelsen!
Bästa miljöhälsningar
Richard Bergflo, jurist
Lena Bristrand, IT-konsult, verksamhetsanalytiker,
Jan Bäcklund, professor emeritus KTH
Hans Lennartsson, byggnadsingenjör
Björn-Erik Pettersson, bonde
Björn Rosengren, advokat
Henrik Winberg, ingenjör[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”748″ img_size=”full” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row]

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »